Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u uitsluitend bellen tussen:
8.00u en 11.30u
Ook via Mijn gezondheids.net kunt u een afspraak regelen; dit kan 24u per dag.
Voor vragen, verwijzingen en uitslagen kunt u bellen tussen:
8.00u en 11.30u en tussen 13u00 en 16u30
Ook via Mijn gezondheids.net kunt u vragen stellen en uw uitslagen inzien; dit kan 24u per dag.
Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar tussen 8u00 en 17u00; telefoon 076-5711100, keuzemenu toets 1
De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de urgentie en benodigde tijd kan beoordelen. U kunt om extra tijd vragen, indien u komt voor een gesprek die meer tijd vraagt, zoals bij psychische problemen of gesprek over levenseinde, of voor meerdere klachten. De doktersassistenten houden ook spreekuur. U kunt bij hen terecht voor het maken van uitstrijkjes, controleren van urine, oren uitspuiten, behandelen van wratten, het verwijderen van hechtingen, wondverzorging en injecties.

Mijn Gezondheids.net: via deze link

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten zijn medicijnen die u doorlopend gebruikt. U kunt op drie manieren uw medicijnen bestellen:

 • Bij voorkeur via Mijn gezondheids.net: via deze link
 • Via onze website: via deze link
 • Via de receptenlijn, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 076-5815565

Recepten die op werkdagen vóór 12.00 uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende dag vanaf 13.00 uur afhalen bij uw apotheek.

Klachten

Huisartsenpraktijk Teteringen vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg. Is er een voorval waarbij u het gevoel heeft dat u niet naar verwachting geholpen bent, dan vernemen wij dit graag. U kunt dit kenbaar maken door het klachtenformulier in te vullen.
Download via deze link het klachtenformulier.

Nieuwe patiënten

Momenteel is Huisartsenpraktijk Teteringen GESLOTEN voor inschrijvingen bij verhuizingen binnen Breda. Dat betekent dat wanneer u al een huisarts heeft in Breda wij u momenteel niet kunnen inschrijven.
Komt u buiten Breda en bent u verhuisd naar Teteringen of directe omgeving (Waterdonken, postcodes 4827 MA, 4827 MB,4827MC,4827MD; zie ook de plattegrond), dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart en gegevens verzekering in te vullen!
Wij stellen een kennismakingsgesprek zeer op prijs.

Download via deze link het inschrijfformulier (pdf)


Download with this link the registration form (pdf)

Openingstijden

De huisartsenpraktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De praktijkondersteuner begeleidt in een aantal sessies de GGZ klachten en overlegd met de huisarts de voortgang.
De gesprekken met de POH-GGZ vinden plaats in de praktijk en zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Indien u een gesprek wenst met de POH-GGZ moet u een afspraak maken met de huisarts.
Onderstaand formulier kunt u invullen voor het eerste consult bij de praktijkondersteuner:
Download formulier

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuners hebben een medische achtergrond met een aanvullende opleiding. Zij begeleiden patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hartvaatziekten of longaandoeningen. Daarbij werken zij nauw samen met de huisartsen en andere gezondheidswerkers, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, thuiszorg etc.

Privacyreglement

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
De plichten van onze huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Teteringen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor zorgverlening;
o   voor doelmatig beheer en beleid;
o   voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Teteringen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Teteringen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Teteringen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Teteringen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Teteringen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
 
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts toestemming heeft gegeven het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan altijd digitaal via een beveiligde verbinding naar uw nieuwe huisarts gestuurd.
Bij uitschrijving naar het buitenland krijgt u een kopie van uw dossier mee. Deze moet u persoonlijk op de praktijk komen ophalen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Tarieven

In deze praktijk worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de site van de NZa.

Telefonisch spreekuur

Dit is uitsluitend bedoeld voor korte vragen en adviezen en voor het opvragen van uitslagen. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met de assistente. De huisarts of praktijkondersteuner zal u op de afgesproken dag terugbellen.

Verhindering

Bij verhindering verzoeken wij u de afspraak tijdig te annuleren. Deze tijd kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt.